انی که دقیقا می دانند "وقتی از"- افسردگی -"حرف می زنم از چی حرف می زنم" # ردیف